Foto: Shutterstock

Hamnen på Haraholmen firar 50 år

Piteå som sjöfartsstad.

Hamnen på Haraholmen firar 50 år

 • Piteå har en lång historia som sjöfartsstad, förmodligen har sjöfart bedrivits i Piteå sedan 1300-talet.
 • Kyrkbyn tros vara den första egentliga hamnen i Piteälven, men uppgrundning och landhöjning har inneburit att hamnen flyttats längre och längre ut mot älvmynningen.
 • På 1820-talet var djupgåendet utanför Pite älvs mynning endast 7 fot, vilket innebar att större fartyg ankrade vid Huvan och där lossade och lastade.
 • För att bli av med den sandrevel som orsakade det dåliga djupgåendet byggdes Pitsundsarmarna, som genom en smal passage skulle tvinga älvvattnet att snabbare rinna ut i Bottenviken, vilket varit mycket framgångsrikt under lång tid.
 • Under 1960-talet, när nuvarande Piteå kommun bestod av 4 mindre kommuner: Piteå stad, Piteå landskommun, Hortlax kommun och Norrfjärdens kommun, insåg man att något måste göras för att säkerställa industrins transportbehov till sjöss.
 • De två stora industrierna SCA och ASSI planerade för nya transportsystem som skulle klara deras ökade produktionsvolymer av papper, pappersmassa och trä.
 • Piteå stad projekterade för en ny kajanläggning i närheten av staden medan Piteå landskommun pekade ut Haraholmen (Haraholmen hade sedan 1964 en oljehamn ute vid Sör-Haraholmen).
 • Den 13/7 1973 invigdes den nya handelshamnen på Haraholmen med pompa och ståt. Hamnanläggningen bestod då av 300 m kaj plus oljekajen med en längd av 60 m. Då påbörjades även sprängningarna för de bergrum som finns under hamnen.
 • Redan efter några år uppstod ett behov av ytterligare kaj. Dessutom funderade man hos ASSI på ett nytt transportsystem varvid deras gods skulle transporteras med s.k. RoRo-fartyg, där lasten rullades ombord istället för som tidigare lyfts ombord med kranar, vilket innebar att hamnen måste anlägga en RoRo-ramp. Utbyggnad 280 meter kaj med ett dubbelt RoRo-läge färdigställdes 1979.
 • Hamnens och kundernas behov av magasinskapacitet har sedan kontinuerligt ökat. Från ett magasin 14 400 m2 vid invigningen till dagens magasinskapacitet på ca 60 000 m2. Det senaste magasinet byggdes 2005 för Smurfit Kappas räkning.
 • Hamnverksamheten bolagiserades 2004. Största incitamentet var att verksamheten stod inför omfattande investeringar i befintlig och ny infrastruktur, och att en bolagisering skulle möjliggöra extern finansiering.
 • Det största fartyget som trafikerat Haraholmen är en oljetanker på ca 75 000 DWT.