Foto: Shutterstock

Miljöarbete

Miljöarbete

Bolagets villkor i verksamhetstillståndet samt miljöpolicy anger att bolaget ska verka för att minimera resursförbrukningen av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar. Bolaget följer löpande upp verksamheten i förhållande till gällande villkor i miljötillstånd samt bolagets egna uppställda miljömål. Bolaget har en hamntaxa med avgifter differentierade efter den miljöbelastning som fartygstransporterna orsakar. Aktuell hamntaxa för 2024 hittar du här.

Övriga exempel på konkreta åtgärder i verksamheten som gjorts för att minska miljöbelastningen:

  • Landströmsanslutning (el 6 kV) för fartyg finns vid kaj för att möjliggöra att främst linjefartygen kan minska miljöutsläppen under tiden de ligger vid kaj.
  • Eldrivna mobila hamnkranar.
  • Installation LED-belysning.

Miljötillstånd

Port of Piteå har tillstånd för, och bedriver, tillståndspliktig verksamhet och måste därför kontinuerligt följa upp, kontrollera och redovisa den egna verksamheten. Uppföljningen, kontrollen och redovisning av verksamheten sammanställs i en årlig miljörapport för tillsynsmyndigheten att ta del av.