Norrbotniabanans betydelse för regionens tillväxt

Norrbotniabanans betydelse för regionens tillväxt

En Norrbotniabana enligt Trafikverkets föreslagna dragning genom Piteå centrum, som ansluter de lokala industrierna till Piteå Hamns kustnära position, skulle innebära effektiva logistiklösningar. I en nyskriven debattartikel tar vi tillsammans med andra aktörer ställning för Norrbotniabanans betydelse för hamnverksamheten på Haraholmen, industriernas behov och regionens tillväxt.

Hamnen förenar näringslivets behov av transporter på sjö, järnväg och landsväg med möjlighet att lagra gods i hamnen som en väsentlig del av transportkedjan. Järnvägen spelar en betydande roll i den gröna omställningen och en förbättrad järnvägsanslutning till Haraholmen skulle innebära ett mer hållbart transportsystem med minskad klimatpåverkan. Järnväg är, som många känner till, ett effektivt sätt att transportera gods fossilfritt över längre sträckor. För hamnens framtida kunder, exempelvis industrier som bygger logistikkedjor baserade på fossilfrihet, är Norrbotniabanan och anslutningen till hamnen en förutsättning för att bilda välfungerande transportkedjor för import och export.

Piteå Hamn är ett logistiknav som hanterar bland annat kraftliner, sågade trävaror, vindkraftsdelar och biobränsle. Hamnen spelar redan idag en central roll i Smurfit Kappas logistiksystem och en Norrbotniabana med central dragning, som ansluter till hamnen, skulle innebära en ökad flexibilitet för hur transportsystemen används. Vi ser också många andra fördelar med en dragning genom Piteå centrum, som till exempel ökad trafiksäkerhet både för transport av färdiga linerrullar och inkommande leveranser för produktion av kraftliner. Trafikförbättringar i form av färre signalreglerade korsningar och ett ökat antal planskilda korsningar mellan väg och järnväg bör också nämnas.

Norrbotniabanan kommer att möjliggöra ökad transportkapacitet och leda till kostnads- och resurseffektiva flöden. Smurfit Kappa Piteå är i behov av ett dubbelspår med högre kapacitet och möjlighet till snabbare leveranser redan idag. Nuvarande stambana är kurvig och brant och klarar inte tunga vikter eller höga hastigheter. Den befintliga bansträckningen genom Norrlands inland gör den inte strategiskt placerad, varken för industrins transporter eller persontrafik. Och nuvarande industrispår söder om Piteå har brister vad gäller banans standard, lutningar samt avsaknad av signalsystem.

Godstransporter är en viktig del av näringslivets blodomlopp och möjliggör investeringar, sysselsättning och totalt sett en utveckling av regionen. I och med att vi befinner oss långt från våra marknader är det viktigt att bygget av Norrbotniabanan påskyndas, för att skapa en ökad konkurrenskraft för industrin i norr. Om banan försenas eller utgår ur den nationella infrastrukturplanen går regionen miste om en avgörande investering för norra Sverige.

Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn
Lina Danielsson, Head of Logistics, Smurfit Kappa Piteå
Peter Mörtlund, VD, ShoreLink
Andreas Lind, Kommunchef, Piteå kommun