Om sponsring

Om sponsring

Sponsring är en del av marknadsföringen för Piteå Hamn AB/Port of Piteå. För oss är det viktigt att skapa goda relationer till såväl kunder som allmänhet. Här hittar du aktuella riktlinjer och vilka motprestationer vi efterfrågar. Riktlinjerna avser 2023-2026. Inkomna ansökningar behandlas igen i oktober 2024.

Bolagsspecifika riktlinjer

 • Samarbete sker uteslutande med föreningar eller organisationer, ej med enskilda utövare.
 • Sponsringen ska ske i ett sammanhang som ger Piteå Hamn möjlighet till en positiv och tydlig exponering. Logotyp ska alltid synas i extern marknadsföring från mottagaren.
 • Den summa som söks ska vara relevant i förhållande till den motprestation som erbjuds Piteå Hamn.

Inriktning

 • Piteå Hamn bedriver hamnverksamhet, vilket är en del av en transportbransch där kvinnor inte ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. Piteå Hamn vill överbrygga dessa obalanser med olika insatser i civilsamhället och bland annat via sponsringsinsatser bidra till ökad jämställdhet inom den kommun där vi är verksamma.
 • Huvudsakliga områden för sponsring är idrott, kultur, samhällsengagemang.
 • Bolagets sponsring under perioden inriktas mot stöd till särskilda åtgärder inom samhällsengagemang för kvinnor eller tjejer.

Vi sponsrar inte

 • Extrema verksamheter som strider mot våra värderingar, etik, moral eller miljömål.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 • Religiösa verksamheter.

Ansökan

 • Den som ansöker om sponsring ska kunna visa att medlen används till den målgrupp som avses. Om inte kommer ansökan att avslås.
 • I sponsringsansökan ska mall för sponsringsansökan användas. Se nedan.
 • Ansökan beviljas eller avslås av bolagets sponsringsgrupp.

Logotyp i samband med sponsring

 • Huvudsaklig logotyp som kommuniceras i samband med sponsring är Port of Piteå.

Välkommen med din ansökan

Föreningar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete ska göra det genom att besvara nedanstående frågeställningar och skicka in ansökan i ett e-postmeddelande:

I ansökan ska framgå:

 • Grundläggande information om föreningen, projektet eller likvärdigt
 • Syfte för eventuellt bidrag (användningsområde)
 • Vilket belopp ansökan avser
 • Vilken motprestation som Piteå Hamn AB erbjuds
 • Adress och kontaktperson hos sökanden


Beslut om sponsring

Beslut om sponsring sker tre gånger per år. Aktuella tidpunkter för detta är januari, april och oktober.
Inkomna ansökningar behandlas igen i oktober 2024.

Ansökan skickas till:

sponsring@piteaport.se