Foto: Shutterstock

Piteå Hamn och Luleå Hamn i gemensam satsning på digitala lösningar

Piteå Hamn och Luleå Hamn i gemensam satsning på digitala lösningar

Piteå Hamn och Luleå Hamn tecknar avtal med Grieg Connect för införandet av ett digitalt stödsystem för båda hamnarnas verksamheter. I anslutning till avtalet ingår gemensamt införande och förvaltning av det digitala ekosystemet för att förbättra informationsflöden och service i hamnarna.

Både Piteå Hamn och Luleå Hamn ser en framtida ökning av havs- och landbaserade anlöp och en utveckling av verksamheterna. Luleå Hamn befinner sig för närvarande i en expansiv fas och Piteå Hamn är med sin djupa farled och befintliga infrastruktur redo för fler affärer.
– Piteå hamn har genomfört investeringar i utökad kapacitet och står väl rustade för att tillgodose ökade behov av godstransporter hos både befintliga och nya kunder. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta utveckla samarbetet med Luleå Hamn varav ett gemensamt digitalt ekosystem är en väsentlig del, säger Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn.

Stärker sina roller
Båda hamnarna tar ett gemensamt steg framåt för att digitalisera verksamheterna och stärka sina roller i transportkedjan med hjälp av moderna administrativa processer och förbättrade informationsflöden. På sikt kommer samarbetet med Grieg Connect innebära att hamnarna flyttar fram sina positioner som leverantörer inom hamn- och terminalbaserade tjänster. Det handlar bland annat om informationsdelning inom hamnadministration men även inslag av kajplanering och resursplanering.
Luleå Hamn växer i takt med Norrbottens unika möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen. En förutsättning för detta är ett nära samarbete med Piteå Hamn och ett gemensamt digitalt ekosystem är en viktig pusselbit inför framtiden, säger Anders Dahl, VD, Luleå Hamn.

Fartygsanlöp
Hamnarnas kunder nyttjar hamnarnas intermodala transportmöjligheter inom sjöfart, järnväg och landsväg. Inom exempelvis sjöfart kommer stödsystemet att på en plattform visa heltäckande information på sjökort.
– En potential är att information som har med ett fartygsanlöp att göra kommer att göras tillgänglig för aktörer som är inkluderade i ett fartygsanlöp, säger Ulrika Nilsson.

Definiera resurser
Andra förbättringsområden innebär att hamnens verksamhetsytor kommer att visualiseras av olika kartvyer med GPS-punkter. Med det som bas kan hamnarna lättare åskådliggöra och styra hur infrastrukturen nyttjas över tid. Planering och arbetsordrar kommer att förmedlas digitalt, även återrapporteringar när uppdragen är slutförda blir digitala.

FAKTA

Grieg Connect tillhandahåller integrerade systemmoduler, datatjänster, API-gränssnitt samt mobila applikationer som möjliggör datadelning och samverkan mellan berörda parter.

Driftsättning av det nya stödsystemet sker etappvis för både Piteå Hamn och Luleå Hamn. Den första implementeringen i samarbetet har redan inletts. I processen ingår även integration med Sjöfartsverkets system, eftersom det är krav på fartyg som rör sig i svenska farvatten att anmäla sin närvaro till Sjöfartsverket.